GoPomelo Partner with Workplace by Facebook

GoPomelo สามารถย้ายองค์กรของคุณในบน Cloud...FREE!

  ธุรกิจสมัยนี้มีข้อจำกัดในการเงินเกี่ยวกับสัญญาการบำรุงรักษาซอฟแวร์ บ่อยครั้งจ่ายเกินที่จำเป็นให้ผู้ให้บริการ ที่แย่กว่านั้นก็คือธุรกิจต่างๆไม่สามารถเพิ่มหรือเร่งการทำงานร่วมกันที่ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ทำงานบนมือถือและเราสามารถให้ได้ อะไรที่เคยใช้ได้ดีตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว Google สามารถ ให้ธุรกิจยังอยู่ต่อได้ด้วยไม่ต้องใช้สัญญาการบำรุงรักษา ประหยัดเงินและให้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ต้องการ สามารถให้คุณเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ คุณจะได้รับใบอนุญาต google apps for work สำหรับช่วงเวลาที่เหลือจากสัญญาเก่าฟรี และสัญญา 1 ปีหลังจากสัญญาเก่าหมด Google จะจ่ายค่าบริการใช้งานของคุณอย่างเช่น การย้ายและสร้างรายชื่ออีเมล์ Google และ Hangout และ PBX […]

Welcome "Noon"

Welcome to Pathaporn Chochaiphanthawong (Noon) who joins us as a Project Manager. Pathaporn has experience in IT projects, including extensive quality control management. Great to have you on board! Scott […]

Welcome "Choompol"

“GoPomelo is pleased to confirm Choompol has joined GoPomelo’s Solutions Architect team. Choompol will work with our customers and sales team to help deliver digital transformation solutions.” Scott Haslehurst Nick […]

Welcome "Note"

We are pleased to announce Nachapos Mahavanich have joined GoPomelo’s Development team. The Development Team will work on existing and new custom application development projects. We are growing up in […]