re:Work แนวทางจาก Google ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

re:Work แนวทางจาก Google ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

มาทำความรู้จ้กกับ re:Work กัน re:Work เป็น website ที่ Google ได้ทำการรวบรวมข้อมูล แนวคิด และกระบวนการที่สำคัญที่จะเป็นแนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับที่ทำงานและทีมงานของคุณให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการแบ่งไว้ 5 หัวข้อด้วยกันประกอบไปด้วย Goal Setting การตั้งเป้าหมายองค์กร การตั้งเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ทุก ๆคนในองค์กรรับรู้เป้าหมายและมุ่งมั่นให้ถึงเป้าหมายไปในแนวทางเดียวกัน ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย วิธีการสื่อสารในองค์กร และ การช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ Hiring วิธีการเลือกบุคคลากรที่เหมาะสมเพื่อมาร่วมงาน การคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเพื่อมาร่วมงานในองค์กรถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้รวดเร็ว ในหัวข้อนี้จะแนะนำวิธการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมผ่าน job descriptions และวิธีในการสัมภาษณ์ […]